"هزار مرتبه تعظیم بر صداقت تو" از : سرکار خانم صدیقه وسمقی


هزار مرتبه تعظیم بر صداقت تو
"صدیقه وسمقی "

شکست صولت بیداد را شجاعت تو
هزار مرتبه تعظیم بر صداقت تو

به روزگار سکوت و تغافل و تقصیر
بلند، بانگ تو بود و بلند، همت تو

دلیر بودی و تنها میان معرکه ها
فراز شد سر آزادگی ز رایت تو

در این زمانه تاراج دین و عقل و شرف
پناه برده شریعت به کوی حرمت تو

چنان به خاک زدی پشت اهرمن را سخت
که قد نکرد دگر راست ، پیش قامت تو

دلیل خصم که دشنام بود دشنه و زور
چه پست باشد و بیهوده پیش حجت تو

نمانده بود ز تقوا و زهد دیگر اثر
بدون دامن سبز تو و طهارت تو

شکست قامت عدل و فتاد رایت داد
کجاست دست نوازشگر حمایت تو؟

تو مرهم و، تو حکیم و، تو یاور مظلوم
حقیر، هر چه جز این بود پیش عزت تو

چنان که جاری و سر سبز بودی و سرشار
شکوه مطلع نوروز باد هجرت تو

30 آذرماه 1388