"‏آن رایت فضیلت و فیض مدام رفت" از : دکتر فضل الله صلواتی ‏


آن رایت فضیلت و فیض مدام رفت
"فضل الله صلواتی "

مرد خدا مجاهد عالی مقام رفت
با پاکی و صلابت و با احتشام رفت
 
دانای پاکباز و شجاع و ستم ستیز
با عزت خدایی و با احترام رفت
 
آن تالی حقیقت عصمت ، مدار دین
آن نایب به حق نبی و امام رفت
 
آن محور عدالت و آزادگی و عشق
آن مقتدا و مفتی شیرین کلام رفت
 
آن سمبل مقاومت و جلوه جهاد
آن حوزه را ستون و شرف را تمام رفت
 
آن مرجع مسلم و آن روح انقلاب
آن حافظ شریعت و یار امام رفت
 
او خار چشم دشمن و حامی انقلاب
آیینه تمام نمای امام رفت
 
بنیاد عدل و نهضت و ایمان و مردمی
در راه عشق دوست ، به حق مستدام رفت
 
اندر مسیر حق و حقیقت قدم نهاد
فارغ ز خویش و زمزمه ننگ و نام رفت
 
مسند نشین حکمت و تفسیر و فلسفه
فقه و اصول و سنت و علم کلام رفت
 
حق در وجود او متجلی و معرفت
آن پایگاه خدمت بر خاص و عام رفت
 
با قلب مطمئن به سوی دوست ره سپرد
از تن عروج کرد و به دارالسلام رفت
 
آن شاهباز سدره نشین مقام قرب
چون ارجعی شنید به ملک سلام رفت
 
دنیای عشق و معرفت و همت و وفا
زان جاودانه گشت و به دارالمقام رفت
 
آن شاهد مجسم تقوی و علم و جهد
آن رایت فضیلت و فیض مدام رفت
 
مظلوم گشت و تن به قضا داد و صبر و حلم
همراه رنج خلق و بدان اهتمام رفت
 
یک عمر همچو شیر، به زندان و حصر بود
پر زد به عالم ملکوت و ز دام رفت
 
ایام انتظار منتظری چون به سر رسید
فزت و رب کعبه در دل و لب بی کلام رفت
 
صدها سلام باد به روح بلند او
کو در مقام دوست ، رخ لعل فام رفت
 
دیدیم یار خلق چسان با حضور خلق
بر روی دست مردم صاحب مرام رفت
 
جان را فدای جان حسین عزیز کرد
شایسته محرمی که به ماه حرام رفت
 
جایش درون سینه آزادگان بود
یادش به خاطر همه پاکان مدام رفت
 
نامش به پایداری و آزادگی بماند
جاوید گشت و به مردانگی بماند

88/10/1 - اصفهان