"در دلم آتش نهان است که یار از دست رفت" از : حجة الاسلام رضی الله سعادتی


در دلم آتش نهان است که یار از دست رفت
"رضی الله سعادتی "

نعمت پر فیض ما از دست رفت
مرجع دلسوز ما از دست رفت
 
عالم علم الهی در میان خیل یاران
استاد علم و عرفان و ادب از دست رفت
 
پیشوای مخلص خوبان در این زمان
در میان خوب خوبان از دست رفت
 
کس ندانست حق این انسان کامل را چه بود
هر چه بود ماند گردن ما و از دست رفت
 
آن فقیهی که دل خوبان همه همراه اوست
ما یتیمان دیده گریان پدر از دست رفت

  زنده ام یاد توام ای تو یاد جملگان
  در دلم آتش نهان است که یار از دست رفت
 
انس گرفتی با فقیران در تمام عمر خود
اشک ریزانند فقیران یار ما از دست رفت
 
در نوای تو چنان سوزم نه شب دارم نه روز
ناله ها کردم دلارام ما از دست رفت
 
پر توان مردی ندیدم این زمان
این چنین روزی خدایا یار ما از دست رفت