"‏تقدیم به بیت مرجع مظلوم و مجاهد همیشه جاویدمان" از : آقای محمد قدیری ‏


تقدیم به بیت مرجع مظلوم و مجاهد همیشه جاویدمان
"محمد قدیری "

اعلم و اتقای فقیهان ، عادل ، منتظری
اصدق و اشجع منتظران صابر، منتظری 

عالمی عامل و کامل ، نایاب ، منتظری
بر هر مرام و مسلکی امام و مقتدا، منتظری
 
سندی زرنگار و به تاریخ ماندگار، منتظری
ستیز با ظالمان و یاور مظلومان ، منتظری
 
عاقبت آزاد شد از دار فنا، منتظری
به رب کعبه چو حسین ، علی رستگار، منتظری
 
احرار جملگی همه سوزند از غم فقدان ، منتظری
بارالها مهدیت ، یا صبری بزرگ جای منتظری