صفحه ۹۱

فصل دوم: خمس

مفهوم خمس و چگونگی تشریع آن
چیزهایی که در آنها خمس واجب است
مصارف خمس
حکم خمس در زمان غیبت

ناوبری کتاب