جلد ششم

( بسم الله الرحمن الرحیم)

مبانی فقهی حکومت اسلامی (جلد ششم)

منابع مالی حکومت اسلامی (زکات، خمس و غنائم)
حضرت آیت الله العظمی منتظری
(دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة)
ترجمه و تقریر: محمود صلواتی

ناوبری کتاب