صفحه ۸۶

"بهترین مال و ذخیره انسان صدقه است.""خیر مال المرء و ذخائره الصدقة ." (وسائل ‏258/6، باب 1 من ابواب الصدقة، حدیث 14)

12- در وسائل از حسین بن علوان، از امام صادق (ع)، از پدرشان امام باقر(ع) به نقل از پیامبراکرم (ص) آمده است که فرمودند:

"مریض هایتان را با صدقه مداوا کنید.""داووا مرضاکم بالصدقة ." (وسائل ‏258/6، باب 1 من ابواب الصدقة، حدیث 18)

13- در وسائل از امام باقر(ع) آمده است که فرمودند:

"نیکی کردن و صدقه دادن، فقر را می‎برند و عمر را زیاد می‎کنند، و از صاحبشان هفتاد مرگ بد را دفع می‎نمایند."و فیه ایضا بسنده عن ابی جعفر(ع) قال: البر و الصدقة ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن صاحبهما سبعین میتة السوء. (وسائل ‏255/6، باب 1 من ابواب الصدقة، حدیث 4)

14- در وسائل از عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) آمده است که فرمودند:

"مریض هایتان را با صدقه مداوا کنید و بلا را با دعا دفع نمائید و با صدقه دادن روزی را فرود آورید، به درستی که صدقه از بین چانه هفتصد شیطان جدا می‎شود."و فیه ایضا بسنده عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (ع): داووا مرضاکم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة، فانها تفک من بین لحی سبع مأة شیطان. (وسائل ‏260/6، باب 3، من ابواب الصدقة، حدیث 1) شاید منظور این باشد که شیاطین نمی خواهند صدقه داده شود و به انواع حیله ها و توطئه ها مانع آن می‎شوند، پس هر گاه صدقه ای داده شد در حقیقت از میان چانه شیطان با زور و تحمیل خارج شده است. (مقرر)

15- در تفسیر عیاشی از ابان بن تغلب به نقل از امام صادق (ع) آمده است که فرمودند:

ناوبری کتاب