صفحه ۸۵

6- در سوره توبه است: "الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم - آیا آنها نمی دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش می‎پذیرد و صدقات را می‎گیرد و خداوند توبه پذیر مهربان است."توبه (9)104/

7- در سوره حدید است: "آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر - به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه که خداوند شما را در آن جانشین دیگران ساخته انفاق کنید، آنهایی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند."حدید (57)7/

8- در وسائل از سکونی، از امام صادق (ع) به نقل از پیامبراکرم (ص) است که فرمودند:

"صدقه مرگ بد را دفع می‎کند.""الصدقة تدفع میتة السوء". (وسائل ‏255/6، باب 1 من ابواب الصدقة، حدیث 2)

9- در وسائل از سکونی، از امام صادق (ع) به نقل از پیامبراکرم (ص) است که فرمودند:

"صدقه بدهید، به درستی که صدقه مال را افزایش می‎دهد، پس صدقه بدهید خداوند شما را رحمت کند.""تصدقوا فان الصدقة تزید فی المال کثرة ، فتصدقوا رحمکم الله." (وسائل ‏257/6، باب 1 من ابواب الصدقة، حدیث 8)

10- در وسائل از امام رضا(ع)، از پدرانش به نقل از پیامبراکرم (ص) آمده است که فرمودند:

"توحید نصف دین است، و روزی را با صدقه دادن فرود آورید.""التوحید نصف الدین، و استنزلوا الرزق بالصدقة ." (وسائل ‏258/6، باب 1 من ابواب الصدقة، حدیث 13)

11- در وسائل از امام رضا(ع)، از پدرانش به نقل از پیامبر(ص) آمده است که فرمودند:

ناوبری کتاب