صفحه ۸۴

خداوند - متعال - بین انفاقی که مردم آن را از دست دادن مال می‎دانند و بین ربایی که آن را زیاد شدن مال می‎پندارند مقایسه برقرار نموده، و انفاق را به چند برابر شدن و ربا را به نابودی وعده داده است، و این بهترین تعبیرات و مؤثرترین انگیزه بر انفاق در نفوس اهل معرفت به خدا می‎باشد. و این نکته ای است شایان دقت.

4- و نیز در سوره بقره است: "و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو - و از تو سؤال می‎کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو بهترین [یا مازاد بر نیاز] را برای خدا انفاق کنید."بقره (2)219/

در مجمع البیان آمده است:

"در کلمه عفو چند قول است:

اول: اینکه عفو چیزی است که از مخارج اهل و عیال اضافه آمده باشد یا چیزی که از مقدار نیاز انسان بیشتر باشد؛ به نقل از ابن عباس و قتاده.

دوم: اینکه عفو یعنی انفاق در حد وسط بدون زیادی و کمی؛ به نقل از حسن و عطاء، و از امام صادق (ع) نیز این معنا روایت شده است.

سوم: عفو، یعنی آنچه که از قوت سال اضافه بیاید؛ به نقل از امام باقر(ع). سدی گوید: عفو با آیه زکات نسخ گردیده. [یعنی حکم اولی، وجوب انفاق هر چه زائد بر نیاز بوده است ولی بعدا در اجناس و اموال خاص و با نصاب معین وجوب انفاق تثبیت شده است.].

چهارم: اینکه عفو یعنی پاکترین مال و بافضیلت ترین آن."مجمع البیان ‏316/1 (جزء 2).

5- در سوره آل عمران است: "لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شئ فان الله به علیم - هرگز به حقیقت نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می‎دارید در راه خدا انفاق کنید، و آنچه انفاق می‎کنید خداوند از آن باخبر است."آل عمران (3)92/

ناوبری کتاب