صفحه ۸۳

واعلموا ان الله غنی حمید - ای کسانی که ایمان آورده اید از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده ایم (از منابع و معادن زیرزمینی) انفاق کنید و به سراغ قسمتهای ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید - مگر از روی اغماض و کراهت - و بدانید که خداوند بی نیازی است ستوده صفات."بقره (2)267/

موصول عام است به مناسبت عام بودن صله، بنابراین آیه شامل جمیع درآمدهای انسان می‎باشد. [مقصود از موصول کلمه: "ما" در دو جمله "ما کسبتم" و "مما اخرجنا..." و از صله دو جمله "کسبتم" و "اخرجنا" است که شامل همه چیز می‎شود.]

3- آیه شریفه: "و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار - هر چیزی را که انفاق می‎کنید و یا اموالی را که نذر کرده اید در راه خدا انفاق کنید، خداوند آنها را می‎داند و ستمگران یار و یاوری ندارند."بقره (2)270/

در این سوره - بقره - چهارده آیه پشت سر یکدیگر در تشویق به انفاق در راه خدا و اخلاص در آن و دیگر خصوصیات انفاق وارد شده، و هر کس با توجه و التفات این آیات را تلاوت کند پی به عظمت مسأله انفاق در راه خدا خواهد برد و خودبه خود دنبال انجام آن خواهد رفت. در ابتدای این آیات، قرآن متعرض چند برابر شدن آنچه که انسان در راه خدا انفاق می‎کند شده، و آن را تا هفتصد برابر ذکر نموده است، و بلافاصله بعد از آیات "انفاق"، آیات "ربا" را که مردم تصور می‎کنند با ربا مالشان افزوده خواهد شد بیان می‎کند، که از جمله آن آیات این آیه شریفه است: "یمحق الله الربا و یربی الصدقات - خداوند ربا را نابود می‎کند و صدقات را افزایش می‎دهد."بقره (2)276/

ناوبری کتاب