صفحه ۸۱

جهت چهارم: صدقات مستحبی و موقوفات عام المنفعة

تمام آنچه که تا به حال بیان شد در رابطه با زکات بود، اما صدقات مستحبی اندازه و نصاب ندارد و موضوع آن شامل جمیع اموال و مقدار توانایی انسان است؛

ناوبری کتاب