صفحه ۷۷

کفاف آنان را نداد، بر والی است که از بیت المال به آنان به مقداری که تأمین شوند بپردازد."فی مرسلة حماد الطویلة، عن العبد الصالح (ع) قال: و الارضون التی اخذت عنوه... فأذا اخرج منها ما اخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجمیع مما سقت السماء او سقی سیحا، و نصف العشر مما سقی بالدوالی و النواصح، فأخذه الوالی فوجهه فی الجهة التی وجهها الله علی ثمانیة اسهم: للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، ثمانیة اسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر. فان فضل من ذلک شئ رد الی الوالی، و ان نقص من ذلک شئ و لم یکتفوابه کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا. الحدیث. (وسائل ‏184/6، باب 28 من ابواب مستحقین للزکات، حدیث 3).

5- در خبر علی بن راشد است که گوید:

"از او (امام رضا(ع" پرسیدم زکات فطره برای چیست ؟ حضرت فرمود: در اختیار امام است، عرض کردم این مسأله را به اصحابم خبر دهم ؟ حضرت فرمود: بلی به هر کس که می‎خواهی پاکش کنی بگو."فی خبر ابی علی بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هی ؟ قال: للامام. قال: قلت له: فأخبر اصحابی ؟ قال: نعم، من اردت ان تطهره منهم. (وسائل ‏240/6، باب 9 من ابواب زکاة الفطرة، حدیث 2)

و غیر اینها از روایاتی که در این زمینه است، که زیاد هم می‎باشد، بعضی از آنها در باب سوم این کتاب گذشت.ر.ک . جلد 1 متن عربی، صفحه 98؛ و نیز مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 1، صفحه 199 به بعد.

شیخ مفید در زکات کتاب مقنعه می‎گوید:

"باب وجوب اخراج زکات برای امام: خداوند - متعال - می‎فرماید: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم - از اموال آنان صدقه (زکات) بگیر، با این کار آنها را پاک می‎کنی و

ناوبری کتاب