صفحه ۷۳

جهت سوم: اختیارات حاکم اسلام در زکات

بنابر آنچه از بیان مصارف زکات در قرآن استفاده می‎شود زکات فقط مختص به فقراء و مساکین نیست و تحت اختیار اشخاص هم نمی باشد تا آن را در هر جا که بخواهند مصرف کنند، بلکه زکات برای برطرف کردن نیازمندیهائی که در اجتماع پدید می‎آید تشریع شده، و به قرینه ذکر "عاملین زکات" و "مؤلفة قلوبهم" در زمره مصارف زکات روشن می‎شود که زکات مالیات اسلامی است که در اختیار حکومت اسلامی واقع شده است و حاکم اسلام متصدی گرفتن و مصرف آن در مصارف ذکر شده می‎باشد.

شاهد بر مطلب فوق آیه شریفه: "خذ من اموالهم صدقة"توبه (9)103/ می‎باشد، چون پیامبر(ص) به عنوان اینکه حاکم مسلمین است از طرف خداوند مأمور به گرفتن زکات گردید و سیره آن حضرت بر همین منوال مستقر بود و خلفاء نیز بعد از پیامبر(ص) چنین می‎کردند و با فرستادن کارگزاران و مأموران ویژه، زکات را از مردم طلب می‎کردند.

روایاتی که دلالت بر این معنی دارد بسیار زیاد است که برخی از آنها را از نظر می‎گذرانیم:

ناوبری کتاب