صفحه ۶۰

"ضحی"نماز ضحی عبارت از نماز در وقت چاشت است که علمای شیعه آن را بدعت می‎دانند ولی اهل تسنن بر استحباب آن اتفاق نظر دارند. (مقرر) و "سه طلاق"اجماعی فقهای شیعه است که سه طلاق در یک مجلس واقع نمی شود، یعنی اگر مرد زنش را طلاق داد می‎تواند رجوع کند، بار دوم هم حق رجوع دارد، ولی در طلاق سوم دیگر زن به او حلال نخواهد بود و حق رجوع ندارد، مگر اینکه شخصی به عنوان "محلل" با آن زن ازدواج کند؛ چنانکه قرآن مجید در سوره بقره آیه 229 و 230 بیانگر همین مطلب است. البته در میان اهل سنت نیز اختلاف نظر وجود دارد، اگرچه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس واقع می‎شود. (مقرر) در یک مجلس و امثال آن از چیزهایی که فقه اهل سنت بر آن مستقر است را با لسان قاطع و صریح انکار نموده اند؟در حکومتهای به ظاهر اسلامی گاهی زیر پوشش مذهب و قرآن چنان حق باطل، و باطل حق جلوه داده می‎شود که حتی نوادر دهر همچون ائمه (ع) ما چاره ای جز حفظ ظاهر و تقیه ندارند؛ و مبنای این گونه تقیه ها ترس و ضعف نفس آن بزرگواران العیاذبالله نیست، بلکه پیچیدگی نوع فریب و نفاق دشمن و محول نمودن بیان حق به زمان مناسب است. (مقرر)

ثانیا: قبلا اشاره کردیم که تقیه یک ضرورت است، و ضرورتها هم به مقدار وجود ضرورتها معین شده اند و نه بیشتر، و در دسته سوم روایات جوابهائی که ائمه در مقابل سؤال پرسش کنندگان از بودن زکات در غیر نه چیز داده اند از مقدار ضرورت بیشتر است. [و این خود دلیلی است بر اینکه جواب ائمه (ع) روی تقیه نبوده است.]

ثالثا: انحصار زکات در نه چیز مخصوص به شیعه امامیه نیست بلکه بعضی از

ناوبری کتاب