صفحه ۵۳۲

ورثه آنان بود، و آنچه را هم به عنوان غنیمت گرفته بود چهارپنجم آن را تقسیم کرد، و پس از وی سنت بر این اساس ادامه یافت.مستدرک الوسائل ‏252/2، باب 23 از ابواب جهاد عدو، حدیث 1

8- باز در همان کتاب از شرح الاخبار، از اسماعیل بن موسی به سند خود، از ابی البختری آمده است که گفت: چون علی (ع) به بصره رسید.... پس علی (ع) دستور داد که ندا دهنده ای ندا سردهد که: "جز افراد روی آورنده را مزنید... و آنچه در لشکرگاه است غنیمت برای شماست و آنچه در خانه هاست میراث است... گفتند: ای امیرمؤمنان، چگونه خون آنها را برای ما حلال کردی ولی زنان آنان را بر ما حرام کردی ؟...و عنه (ع) انه قال: ما اجلب به اهل البغی من مال و سلاح و کراع و متاع و حیوان و عبد و امة و قلیل و کثیر فهو فئ یخمس و یقسم، کما تقسم غنائم المشرکین. (دعائم الاسلام ‏396/1، کتاب جهاد، حکم غنائم اهل بغی)

9- در کتاب جمل شیخ مفید(ره) آمده است: مطر بن خلیفه از منذر ثوری روایت نموده که گفت: چون مردم هنگام جنگ جمل به هزیمت رفتند امیرالمؤمنین (ع) ندادهنده ای را دستور داد ندا دهد که: بر مجروحی نتازند و

ناوبری کتاب