صفحه ۵۲۹

و هرگز زنان را با آزار رساندن برنینگیزید اگرچه به ناموس شما ناسزا گویند و فرماندهان و نیکان شما را سب و لعن کنند."دروس 164/

مورد این روایت همان گونه که ملاحظه می‎فرمایید جنگ صفین است، و آنچه در لشکرگاه است چیزهائی گسترده تر و اعم از تجهیزات جنگی است.

2- در کتاب صفین آمده: عمر بن سعد گوید: شخصی از عبدالله بن جندب، از پدرش روایت نموده که گفت: هر وقت که ما در کنار علی (ع) بودیم و با دشمن روبرو می‎شدیم می‎فرمود: "با آنان نجنگید تا اینکه آنان شروع کنند... و هنگامی که به بارانداز دشمن رسیدید پرده ای را مدرید [هتک حرمت نکنید] به خانه ای جز با اجازه من وارد نشوید، هیچ چیز از اموال آنان مگیرید مگر آنچه در لشکرگاه آنان است، و هرگز زنی را با آزار رساندن برنینگیزید، اگرچه به ناموس شما ناسزا گوید."تذکره 456/1

این روایت در مستدرک نیز آمده است.روایت مستفیض روایتی است که از بیش از سه طریق به معصوم برسد، ولکن در حد تواتر نباشد.

3- روایت مرسلی که پیش از این به نقل از مبسوط گذشت که در آن آمده بود:

"و آنچه اصحاب ما روایت نموده اند این است که آنچه از اموال در لشکرگاه است به غنیمت گرفته می‎شود."و فی حدیث مالک بن اعین قال: حرض امیرالمؤمنین (ع) بصفین فقال:... و اذا وصلتم الی رجال القوم فلا تهتکوا سترا و لا تدخلوا دارا و لا تأخذوا شیئا من اموالهم الاما وجدتم فی عسکرهم، و لا تهیجوا امراءة بأذی و ان شتمن اعراضکم و سببن امرأکم و صلحاءکم. (وسائل ‏71/11، باب 34 از ابواب جهاد عدو، حدیث 3)

4- روایت مرسل ابن ابی عقیل که در مختلف آمده بود و علامه بر آن تکیه

ناوبری کتاب