صفحه ۵۰۰

14- باز در کتاب سنن بیهقی آمده که حضرت سجاد فرموده: روزی بر مروان حکم وارد شدم، به من گفت: کسی را کریم تر از پدر شما (حضرت علی (ع" ندیدیم؛ زیرا وقتی در جنگ جمل شکست خوردیم و فرار کردیم، منادی ایشان اعلام کرد: هیچ فراری ای تعقیب نشود و هیچ مجروحی کشته نگردد.دعائم الاسلام ‏394/1، کتاب الجهاد، - بیان جنگ اهل بغی.

15- باز در همان کتاب به سند خویش از حفص بن غیاث، از جعفر بن محمد(ع)، از پدرش که فرمود: "علی (ع) در روز جنگ بصره به منادی اش فرمان داد که ندا دهد: "هیچ گریخته ای تعقیب نگردد، و زخم خورده ای از پا درنیاید، و اسیری کشته نگردد؛ و هر کس به خانه خود رود و در را ببندد در امان است، و هر کس سلاحش را به زمین گذارد در امان است. و چیزی از اموال آنان را نگرفت."مستدرک الوسائل ‏251/2، باب 22 از ابواب جهاد عدو، حدیث 1

16- باز در همان کتاب به سند خویش از یزید بن ضبیعة عبسی آمده است که گوید: روز جنگ جمل منادی عمار - یا منادی علی (ع) - آنگاه که جنگ پایان یافته بود ندا سر داد:

"آگاه باشید که هیچ زخم خورده ای از پا درنیاید و هیچ گریخته ای کشته نشود، و هر کس سلاحش را بر زمین گذارد در امان است. یزید بن ضبیعه گوید: و این بر ما سنگین بود."فی سنن البیهقی بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص) لعبدالله بن مسعود: یا ابن مسعود اتدری ما حکم الله فیمن بغی من هذه الامة ؟ قال ابن مسعود: الله و رسوله اعلم. قال: فان حکم الله فیهم ان لا یتبع مدبرهم و لا یقتل اسیرهم و لا یذفف علی جریححم... و فی روایة الخوارزمی: و لا یجاز علی جریحهم زاد: و لا یقسم فیئهم. (سنن بیهقی ‏182/8، کتاب قتال اهل بغی)

ناوبری کتاب