صفحه ۵۰

8- و نیز در سنن بیهقی از عاصم بن ضمره، به نقل از امیرالمؤمنین (ع) است که فرمود: "در صیفی جات و سبزیجات صدقه (زکات) نیست."فیه ایضا بسنده عن عاصم بن ضمرة، عن علی (ع) قال: لیس فی الخضر و البقول صدقة . (سنن بیهقی ‏130/4، کتاب الزکاة، باب الصدقة فیما یزرعه الادمیون) ظاهر این خبر این است که در غیر این دو زکات است.

9- و نیز بیهقی از ابن عمر به نقل از پیامبر(ص) است که فرمودند: "زکات عسل در هر ده خیک یک خیک است."و فیه ایضا بسنده عن ابی عمر، عن النبی (ص) قال: العسل فی کل عشرة ازقاق زق. (سنن بیهقی ‏126/4، کتاب الزکاة، باب ما ورد فی العسل)

10- و نیز در بیهقی به نقل از ابی هریره آمده است که گوید: پیامبر(ص) به اهل یمن نوشت: "از عسل یک دهم آن زکات گرفته شود."و فیه ایضا بسنده عن ابی هریرة قال: کتب رسول الله (ص) الی اهل الیمن: ان یؤخذ من العسل العشر. (سنن بیهقی ‏126/4، کتاب الزکاة، باب ماورد فی العسل)

11- و نیز بیهقی به نقل از ابی ذر گوید: پیامبر(ص) فرمودند: در شتر صدقه شتر، و در گوسفند صدقه گوسفند، و در لباس صدقه لباس است.و فیه ایضا بسنده عن ابی ذر قال: قال رسول الله (ص): فی الابل صدقتها و فی الغنم صدقتها و فی البز صدقته. (سنن بیهقی ‏147/4، کتاب الزکاة، باب زکاة التجارة)

12- باز بیهقی به سند خویش از ابوموسی و معاذ بن جبل دارد، که رسول الله (ص) این دو نفر را به یمن فرستاد و به آنان امر فرمود که احکام دین را به مردم یاد دهند و بعد فرمودند: "بجز از این چهار صنف از چیز دیگر زکات نگیرند: جو و گندم و کشمش و خرما."و فیه ایضا بسنده عن ابی موسی و معاذ بن جبل ان رسول الله (ص) بعثهما الی الیمن فأمرهما ان یعلما الناس امر دینهم و قال: لا تأخذا فی الصدقة الامن هذه الاصناف الاربعة : الشعیر و الحنطة و الزبیب و التمر. (سنن بیهقی ‏125/4، کتاب الزکاة، باب لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر...).

ناوبری کتاب