صفحه ۴۹۳

کشتار بر می‎گردانید، و حضرت چون حکم جنگ با اهل توحید را می‎دانست با این دو دسته به یک شکل حکم نکرد، آن حضرت مسائل را برای آنان بازگو می‎کرد اگر توبه نمی کردند آنان را بر شمشیر عرضه می‎کرد."الفقه علی المذاهب الاربعه 419/5

4- و نیز کلینی در کافی به سند خویش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گوید: به امام زین العابدین (ع) عرض کردم: روش امیرالمؤمنین (ع) درباره اهل قبله برخلاف روش رسول خدا(ص) درباره اهل شرک بود؟ گوید: حضرت غضبناک شد و نشست و فرمود: "به خدا سوگند روش امیرالمؤمنین (ع) درباره آنان همان روش رسول خدا(ص) در روز فتح مکه بود، همانا امیرالمؤمنین (ع) در زمان جنگ بصره (جمل) به مالک که در مقدمه سپاه بود نوشت که جز به حمله کنندگان ضربت نزند و فراریان را نکشد و زخم خوردگان را از پا درنیاورد، و هر کس به خانه خود رود و در را ببندد در امان است. آنگاه مالک نامه را گرفت و قبل از اینکه آن را قرائت کند جلوی خود بر روی کوهه زین اسب گذارد و گفت: با آنان بجنگید! با آنان جنگیدند تا اینکه آنان را داخل دروازه بصره نمود، سپس نامه را گشود و آن را قرائت کرد و فرمان داد تا

ناوبری کتاب