صفحه ۴۸۸

شود؛ اگر در آن صورت توبه کردند یا سلاح خود را رها نموده و از جنگ دست کشیدند یا بدون پیوستن به گروه پشت جبهه بازگشتند، باید آنها را آزاد نمود؛ و اگر برای پیوستن به گروه پشتیبان عقب نشینی کردند، به نظر ما در این حالت آزاد نمی شوند. و بعضی فقهاء گفته اند: آزاد می‎شوند؛ چون شخص روگردان از جنگ تعقیب نمی شود. و قبلا بیان نمودیم که روگردان از جنگ در صورتی تعقیب می‎شود که به منظور پیوستن به گروه پشتیبان عقب نشینی کند."خلاف 166/3

کلام شیخ در مبسوط و خلاف درباره اسیر با آنچه که در نهایه بیان نموده تعارض و تهافت دارد؛ زیرا در مبسوط و خلاف به طور مطلق حکم به نکشتن اسیر می‎کند و آن را به فقهاء شیعه هم نسبت می‎دهد، و در نهایه بین اسیری که در پشت جبهه دارای پشتیبان است و بین غیر آن تفصیل قائل شده است؛ مثل مسأله کسی که پشت به جنگ کرده و فرار نموده، که در آنجا هم بین کسی که دارای گروه پشتیبان است و غیر آن تفصیل قائل شده اند.

6- در شرایع آمده است:

"کسانی از اهل بغی که گروه پشتیبان دارند و برای تجدیدقوا به آنان رجوع می‎کنند، از پای درآوردن مجروحشان و تعقیب گریخته شان و کشتن اسیرشان جایز است. و کسانی که در پشت جبهه گروه پشتیبان ندارند، مقصود از جنگ با آنان متفرق نمودن آنان است؛ لذا فراری آنها تعقیب نمی شود، مجروحشان از پا درنمی آید و اسیرشان کشته نمی گردد."نهایه 297/

7- صاحب جواهر در ذیل این کلام شرایع می‎گوید:

"در هیچ یک از این احکام مخالفی نیافتم. بله در دروس شهید آمده: "حسن بن ابی عقیل عمانی نقل کرده که آنان را بر شمشیر عرضه می‎کنیم، هر کس از

ناوبری کتاب