صفحه ۴۷۵

مانع از ضرر رساندن کفار به او باشند. در هر صورت احتیاط اقتضاء می‎کند که بر همان منت نهادن و آزاد نمودن اکتفا شود.

یادآور می‎شویم که برای اسراء احکام زیادی است که فقهاء در کتب مفصل فقهی به آن پرداخته اند، احکامی مانند حکم کسی که اسلام می‎آورد و بعدا اسیر می‎شود، حکم مرد مشرک یا کتابی که اسیر شده و دارای همسری است که اسیر نشده، حکم طفلی که بدون پدر و مادرش اسیر شده، حکم جدایی انداختن بین فرزند و پدر یا مادرش، و غیر آن از دیگر فروع. که بحث پیرامون این فروع در این کتاب نمی گنجد و پژوهشگران در این زمینه را به کتابهای گسترده فقهی که در این زمینه نگارش یافته ارجاع می‎دهیم. و لله الحمد و المنة .

ناوبری کتاب