صفحه ۴۵۲

سند روایت تا طلحة بن زید صحیح است و خود طلحه گرچه بتری ر.ک . منتهی ‏927/2؛ تذکره 424/1 مذهب می‎باشد ولکن فقهاء شیعه به روایاتش عمل کرده اند، و شیخ فرموده که کتابش مورد اعتماد است.مائده (5)33/

اینکه امام در روایت فرمود: "و هو الکفر" مرحوم کلینی در حاشیه کتاب کافی می‎گوید:

"مراد از "کفر" در اینجا نابود کردن است به طوری که هیچ اثری از آن دیده نشود."

در صحاح گوید: کفر - به فتح - : به معنای پوشاندن است... و کفرت الشئ - به فتح - کفرا: یعنی آن را به گونه ای پنهان نمودی. و همین روایت را شیخ طوسی به سند خویش در تهذیب نقل نموده است. و در تهذیب به

ناوبری کتاب