صفحه ۴۴

در این سخن حضرت در خبر طیار که فرمودند: "به تو می‎گویم که رسول الله (ص) زکات از غیر نه چیز را بخشید، می‎گویی نزد ما دانه های زیادی است آیا در آن زکات است ؟" دو احتمال وجود دارد:

اول: - که ظاهر هم همین است - اینکه حضرت خواسته بگوید: بعد از عفو پیامبر(ص) از زکات غیر نه چیز، دیگر سؤالت از ثبوت زکات در برنج وجهی ندارد.

دوم: حضرت خواسته بگوید: آنچه گفتم نقل عمل پیامبر(ص) بود و اینکه حضرت زکات را از غیر نه چیز بخشید، و این منافاتی با ثبوت زکات در غیر نه چیز بعد از زمان پیامبر(ص) ندارد بنابراین سؤالت بی وجه است. ولکن این احتمال خلاف ظاهر روایت است؛ علاوه بر اینکه ظاهر سؤال در صدر روایت، سؤال از حکم فعلی است نه از کاری که پیامبر(ص) انجام داده. و این مطلبی است شایان توجه.

3- مرسله قماط از امام صادق (ع) که از حضرت درباره زکات سؤال می‎کند حضرت می‎فرماید:

"رسول الله (ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید: گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر. سائل گفت: و ذرت، حضرت عصبانی شدند، بعد این طور فرمود: به خدا قسم در عصر رسول الله (ص) کنجد و ذرت و ارزن و جمیع حبوبات وجود داشت. سائل گفت: مردم می‎گویند: اینها در زمان رسول الله (ص) نبوده، و پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد چون غیر از نه چیز وجود نداشت، حضرت ناراحت شدند و فرمودند: دروغ می‎گویند آیا عفو جز

ناوبری کتاب