صفحه ۴۳۹

"حکم کردی به حکم خدا."المنجد275/

11- باز به سند خویش از عطیه قرظی (یکی از افراد بنی قریظه) نقل می‎کند که گفت: "من هم جزء کسانی بودم که سعد بن معاذ در میان آنان حکم کرد، آنگاه رسول خدا(ص) دستور داد تا جنگجویان بنی قریظه کشته شوند و بچه های آنان اسیر گردند". گوید: "نوبت به من رسید و پیش من آمدند، ندیدم چیزی مگر اینکه به زودی مرا خواهند کشت، عانه مرا برهنه کردند و دیدند که موی بر آن نروئیده، آنگاه مرا هم جزء اسراء قرار دادند."فی سنن البیهقی بسنده عن ابن عمر: "ان یهود بنی النضیر و قریظة حاربوا رسول الله (ص) فاجلی رسول الله (ص) بنی النضیر، و اقر قریظة و من علیهم حتی حاربت قریظة بعد ذلک فقتل رجالهم و قسم نسائهم و اولادهم و اموالهم بین المسلمین الا بعضهم لحقوا برسول الله (ص) فأمنهم و اسلموا." (سنن بیهقی ‏323/6، کتاب قسم الفئ و الغنیمة، باب ما جاء فی قتل من رأی الامام منهم.)

12- باز به سند خویش از نافع است که عبدالله بن عمر به او خبر داد که: "در بعضی از جنگهای پیامبر(ص) دیده شد که زنی کشته شده است، رسول الله (ص) ناراحت شد و از کشتن زنان و کودکان نهی فرمود."و فیه ایضا بسنده عن عامر بن سعد، عن ابیه ان سعد بن معاذ حکم علی بنی قریظة ان یقتل منهم کل من جرت علیه الموسی و ان تقسم اموالهم و ذراریهم. فذکر ذلک لرسول الله (ص) فقال: لقد حکم الیوم فیهم بحکم الله الذی حکم به من فوق سبع سماوات. (سنن بیهقی ‏63/9، کتاب السیر، باب ما یفعله بذراری من ظهر علیه.) بیهقی این روایت را از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل نموده است.

13- باز به سند خویش از ابن عمر است که گوید: "در بعضی از جنگها دیدم زنی کشته شده، پس از آن رسول خدا(ص) از کشتن زنان و کودکان نهی فرمود."و فیه ایضا بسنده عن ابی سعید الخدری و فیه عن سعد بن معاذ انه قال: فانی احکم فیهم ان یقتل مقاتلتهم و تسبی ذراریهم. قال: فقال رسول الله (ص): "حکمت بحکم الملک ." و ربما قال: "حکمت بحکم الله." (سنن بیهقی ‏63/9، کتاب السیر، باب ما یفعله بذراری من ظهر علیه.) بیهقی این روایت را هم از آن دو کتاب نقل نموده است.

14- باز در سنن بیهقی به سند خویش از اسود بن سریع آمده است که گوید: خدمت رسول خدا(ص) آمدم و به همراه حضرت با مشرکین جنگ نمودم، به پیروزی دست یافتیم، در آن جنگ مسلمین افراد دشمن را کشتند حتی بچه ها را! خبر آن به رسول خدا(ص) رسید، حضرت فرمود: "برای چه

ناوبری کتاب