صفحه ۴۳۳

نجاست هیچ اشکالی نیست که فحص و جستجو واجب نیست، چنانکه در محل خود اثبات گردیده است.

3- و نیز در شرایع آمده است:

"اما زنان و بچه ها در زمره غنایم می‎باشند، و اختصاص به غنیمت گیرندگان دارند، و خمس در آنها هم برای مستحقین آن می‎باشد."مبسوط 19/2

4- صاحب جواهر در شرح عبارت اول شرایع در ذیل قول مصنف که فرمود: "و همچنین است حکم بچه ها" گوید:

"یعنی غیر بالغها، بدون اینکه در این حکم مخالفی یافته باشیم؛ چنانکه علامه در منتهی به آن اعتراف نموده، بلکه از غنیه و تذکره اجماع بر آن نقل شده. و حجت هم همین است، به علاوه روایتی که علامه در منتهی به طور مرسل نقل کرده که پیامبر(ص) از کشتن زنان و بچه ها نهی فرمود و وقتی که آنان را اسیر می‎کرد به عنوان برده می‎گرفت.

بله، در مالک شدن زنان و بچه ها اثبات مفهوم اسارت و غلبه معتبر می‎باشد، به دلیل اصل عدم تملک با نبود اسارت و غلبه؛ پس مجرد نگاه انداختن و گذاشتن دست بر آنان و غیر آن از چیزهایی که با آنها اثبات صدق اسارت و غلبه نمی شود، در تحقق ملکیت کفایت نمی کند. بله، استمرار غلبه معتبر

ناوبری کتاب