صفحه ۴۲۵

جهت هفتم: اسیران جنگ

راغب در مفردات گوید:

"اسر: بستن با افسار است، آنجا که گویند: بستم پالان را؛ و اسیر را به همین جهت اسیر می‎نامند؛ آنگاه همین معنی برای هر گرفته شده و دست و پا بسته شده به کار رفته، گرچه با افسار بسته نشده باشد، و گفته شده که: جمع آن اساری و اساری و اسری است."مکاسب 78/ (= چاپ دیگر ‏362/5).

اسیر جنگی در همه کشورها و همه زمانها از چیزهایی بوده که جنگجویان نسبت به آن میل زیادی داشته و آن را از مطلوب ترین و نافع ترین غنائم جنگ می‎شمرده اند.

بلکه چه بسیار قبائلی که بیشتر موارد برای گرفتن اسیر به جنگ و غارت دست می‎زدند و به منظور زیاد کردن مال و ثروت خود به ضعیفان هجوم می‎آوردند و آنان را به بندگی و بردگی می‎گرفتند. و این خصلت زشت و ظالمانه تا نزدیکی زمان ما هم استمرار داشت و کشورهای قدرتمند غربی بر قبایل سیاهپوست در آفریقا با خشونت و قساوت تمام هجوم می‎آوردند و

ناوبری کتاب