صفحه ۴۲

گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش، و غیر اینها را رسول الله بخشید."فرض الله - عزوجل - الزکاة مع الصلاة فی الاموال، و سنها رسول الله (ص) فی تسعة اشیاء و عفا (رسول الله (ص" عما سواهن: فی الذهب و الفضة، و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک . (وسائل ‏34/6، باب 8 از ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 4).

2- کلینی به سند صحیح از ابی بکر حضرمی، از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمودند:

"رسول الله (ص) زکات را در نه چیز قرار داد: گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند، و غیر اینها را بخشید. یونس (یونس بن عبدالرحمان، طبقه شش معاصر حضرت رضا(ع) گوید: معنای سخن امام صادق (ع) که می‎فرماید: پیامبر زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید، این است که این عمل پیامبر(ص) در اول نبوت آن حضرت بود، چنانکه نماز در ابتدا دو رکعت بود سپس پیامبر(ص) هفت رکعت دیگر به آن اضافه کرد، همچنین زکات را در اول نبوت بر نه چیز قرار داد سپس آن را بر جمیع حبوب توسعه داد."وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم، و عفا عما سوی ذلک . قال یونس: معنی قوله: ان الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک، انما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول الله (ص) فیها سبع رکعات، و کذلک الزکاة وضعها و سنها فی اول نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب. (الکافی ‏509/3، کتاب الزکاة، باب ما وضع رسول الله (ص).... حدیث 2؛ وسائل ‏34/6، باب 8 از ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 5)

دسته دوم: روایاتی که مشتمل بر بیان این واقعه تاریخی است (که در بدو امر پیامبر(ص) تشخیص داد که زکات را از نه چیز بگیرد و چیزهای دیگر را ببخشد) اما یا صریح است و یا ظهور دارد که امامی که این واقعه را بیان می‎کند می‎خواهد بفرماید حکم فعلی در زمان خودش نیز همین طور است و حکمی است ابدی که باید در

ناوبری کتاب