صفحه ۳۸۴

این زمینها در تحت استیلاء و تصرف حاکمان ستمگر باشد و شیعه مجبور به معامله و رجوع به آنان در واگذاری زمین و پرداخت خراج یا گرفتن از آنان به طور مجانی یا در مقابل عوض باشد، در آن صورت گرچه مقتضای قاعده، حرمت معامله با آنان و باطل بودن آن است، به دلیل اینکه جائر استحقاق آن را نداشته و توافق با او نظیر توافق مستأجر است با ظالم، در پرداخت اجرت خانه به ظالم چون ذمه مستأجر قطعا برئ نخواهد شد، و اگر جائر کسی را برای معامله و واگذاری زمین یا گرفتن چیزی مجبور نماید فساد آن روشنتر است، ولکن آنچه از روایات و فتاوای فقهاء به دست می‎آید این است که ائمه (ع) به جهت ابتلاء شیعه و برای آسان نمودن امر بر آنان چنین تصرفهائی را اجازه داده اند، بلکه اجماع و عدم خلاف تعداد زیادی از فقهاء شیعه در این مورد حکایت شده است. [به نمونه های ذیل توجه نمائید:]

1- شیخ طوسی در نهایه گوید:

"اشکالی در خریدن اطعمه و سایر حبوبات و غلات با اختلافی که در جنس آنهاست از سلاطین ستمگر نیست، گرچه از احوال آنان دانسته شود که آنچه را از مردم می‎گیرند مستحق آن نبوده و غاصب چیزهایی که مال آنان نیست می‎باشند. این تا وقتی است که چیزی از آن اجناس غصب بودنش مشخصا معلوم نباشد، ولی اگر غصب بودن چیزی را می‎داند نباید آن را بگیرد. اما آنچه از خراج و صدقات می‎گیرند، گرچه مستحق آنها نمی باشند ولی برای شیعه خرید خراج و صدقات از آنان جایز است."ان الله - تبارک و تعالی - بعث جبرئیل (ع) و امره ان یخرق بابهامه ثمانیة انهار فی الارض، منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نیل مصر و دجلة و الفرات. فما سقت او استقت فهو لنا، و ما کان لنا فهو لشیعتنا، و لیس لعدونا منه شئ الا ما غصب علیه، و ان ولینا لفی اوسع فیما بین ذه الی ذه. ثم تلاهذه الایة : قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا (المغصوبین علیها) خالصة (لهم) یوم القیامة (بلا غصب). (وسائل ‏384/6، باب 4 از ابواب انفال، حدیث 17؛ از اصول کافی ‏409/1)

2- محقق در تجارت شرایع گوید:

"هفتم: آنچه سلطان جائر از غلا ت به اسم "مقاسمة" و از اموال به اسم "خراج" از حق زمین و از انعام (گاو و گوسفند و شتر) به اسم زکات می‎گیرد، خریدن آن و قبول بخشش آن جایز است، و برگرداندن آن به صاحبانش واجب

ناوبری کتاب