صفحه ۳۸۳

و نظیر آن روایت محمد بن مسلم است از امام محمدباقر(ع)، و نیز روایت عمار و زراره از امام صادق (ع)، و صحیحه عبدالله بن سنان از پدرش از امام صادق (ع)، و صحیحه ابی بکر حضرمی از امام صادق (ع) است که ما در "محور نهم" آنها را یادآور می‎شویم و به توضیح آن می‎پردازیم. [دلیل ششم: روایات تحلیل خمس و انفال ]

آنچه مفاد روایت ذکر شده را تأیید می‎کند روایات بسیار دیگری است که در تحلیل خمس و انفال وارد شده است و نیز روایاتی که بر تحلیل نکاح و مسکن و تجارت دلالت دارد، که بیانگر عنایت ائمه (ع) به شیعیان و تسهیل امر بر آنان است، و این نشان دهنده این است که همه چیزهایی که در اختیار شیعیان است چه متعلق به امام باشد به عنوان امام یا متعلق به مسلمانان باشد به عنوان مسلمان [در زمان عدم بسط ید ائمه ] برای آنان تحلیل شده است. و این نکته ای است شایان توجه.

ولکن با همه مسائل احوط این است که برای تصرف در چنین زمینهائی به فقیه واجد شرایط حکومت مراجعه شود، بر اساس آنچه ما در ادله ولایت فقیه و تعطیل بردار نبودن حکومت در هیچ یک از اعصار یادآور شدیم.

محور ششم: [جواز خرید زمین مفتوحة عنوة از سلطان جائر]

چنانچه خاطرنشان ساختیم متصدی تصرف در این گونه اراضی یا قبول آن و اجازه تصرف به دیگران دادن یا هر گونه امضاء و اجازه های دیگر امام یا جانشینان خاص یا عام او یا عدول مؤمنین است به عنوان امور حسبیه. و راهی برای رجوع به حکام جور و عمال آنها در این گونه تصرفات نمی باشد؛ ولی باید توجه داشت که همه اینها در حال اختیار و آزادی است، اما وقتی که

ناوبری کتاب