صفحه ۳۷

جهت دوم: زکات در چیست ؟

چیزهایی که در آن زکات قرار داده شده در روایات و فتاوای شیعه و سنی مورد اختلاف است، و ما به طور مفصل در جلداول کتاب زکات - که چاپ هم شده - کتاب الزکاة ‏147/1 و بعد از آن. متعرض این مسأله شده ایم ولکن در اینجا چند نمونه از فتاوا و روایات را ذکر می‎کنیم، و تفصیل و تحقیق در این مسأله را به همان کتاب ارجاع می‎دهیم.

دیدگاههای فقها در مسأله

1- سید مرتضی در کتاب انتصار چنین می‎گوید:

"آنچه گمان شده امامیه به تنهائی قائل به آن است، این است که زکات واجب نشده مگر در نه چیز: دینار، درهم (طلا و نقره مسکوک)، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند؛ و در غیر اینها زکات نیست؛ و باقی فقها در این قول با امامیه مخالف اند. حکایت شده از ابن ابی لیلی و ثوری و ابن حی (حسن بن صالح بن حی از ائمه زیدیه) که در هیچ یک از محصولات کشاورزی زکات نمی باشد مگر در گندم

ناوبری کتاب