صفحه ۳۶۹

گوید: تصرف در زمان غیبت معتبر نمی باشد. ابن ادریس گوید: سنگ چینی و ساختمان و تصرف ما فروخته می‎شود و وقف می‎گردد نه خود زمین."مسالک 155/1

ظاهر کلام دروس نیز جواز فروش و وقف نمودن زمین مفتوحة عنوة در حال غیبت است. در جهاد جامع المقاصد ذیل کلام علامه که گفته:

"فروختن و وقف کردن و بخشیدن زمین مفتوحة عنوة صحیح نمی باشد." گوید:

ناوبری کتاب