صفحه ۳۵۵

حق به صاحب حق باشد نه همانند انتساب ملک به مالک، همانند عین موقوفه و چیزی که به آن وصیت شده است.

بنابراین فروختن و تبدیل چنین زمینی حتی برای امام مسلمانان نیز مشکل است، بلکه واجب است به همان صورت باقی بماند و درآمد و حاصل آن (بنابر آنچه که فقهای شیعه به آن فتوا داده اند) در مصالح مسلمانان مصرف شود، که مرسله حماد هم بر آن گواهی می‎دهد.

مرحوم مقدس اردبیلی در جهاد مجمع البرهان مطلبی می‎گوید که خلاصه آن چنین است:

"معنای اینکه این زمینها (مفتوحة عنوة) ملک مسلمانان است این است که برای مصالح عمومی مثل ساختن پلها و مساجد و حقوق رهبران و قضات [ائمه جمعه و جماعت ] و نویسندگان و مخارج جنگجویان و غیر آن از دیگر مصالح عمومی اختصاص یافته، و ناظر بر آن هم امام است که آن را اجاره می‎دهد و حق اجاره را می‎گیرد و در مصالح مصرف می‎نماید، به طوری که برای مستأجر هیچ قسمتی از زمین و اجرت آن حلال نمی باشد، چون در حقیقت او مالک زمین نیست بلکه آن زمین را خداوند - متعال - مانند وقف برای مصالح مستأجر و غیر او از دیگر مسلمانان قرار داده، نه اینکه زمین به نحو شراکت ملک مسلمانان باشد."الاموال 70/ و بعد آن

در احیاء موات کفایه مرحوم سبزواری آمده است:

"مراد از اینکه زمینهای مفتوحة عنوة ملک مسلمین است، این است که امام درآمد آنها را می‎گیرد و برحسب آنچه که صلاح ببیند در مصالح مسلمانان مصرف می‎نماید، نه اینکه هر کس از مسلمانان بخواهد بر همه زمین یا بر بعض آن دست بیابد بتواند، و این مطلب مورد اجماع همه فقهاء است و اختلافی در آن نیست."سیره ابن هشام 364/3

ناوبری کتاب