صفحه ۳۵۱

5- در سنن ابی داود به سند خویش از ابن عمر آمده است: "رسول خدا(ص) با اهل خیبر معامله کرده به اینکه نصف آنچه که از میوه یا زراعت به دست می‎آید ملک آنها باشد."وسائل ‏120/11، باب 72 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2

6- و نیز در سنن ابی داود به سند خویش از ابن عمر آمده است: "همانا پیامبر(ص) نخلستان خیبر و زمین کشت آن را به یهودیان خیبر داد تا از مال خودشان به سازندگی آنجا بپردازند، به شرط اینکه نصف میوه آن در اختیار رسول خدا(ص) باشد."فی موثقة محمد بن مسلم قول الصادق (ع): "قد ظهر رسول الله (ص) علی اهل خیبر فخارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها." الحدیث. (وسائل ‏118/11، باب 17 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2)

7- و نیز در سنن ابی داود به سند خویش از ابن عباس است که گوید: "رسول خدا(ص) خیبر را فتح نمود و با آنان شرط کرد که زمین و همه طلا و نقره آن برای حضرت باشد. اهل خیبر گفتند: ما به وضع زمین آگاهتر از شمائیم، آن را به ما بدهید بر این منوال که نصف میوه آن مال شما باشد و نصف آن مال ما، این پیشنهاد مورد قبول پیامبر(ص) واقع شد، و چون زمان چیدن خرما رسید حضرت، عبدالله بن رواحه را نزد آنان فرستاد تا مقدار خرما را تخمین بزند."فی البخاری بسنده عن عبدالله قال: "اعطی رسول الله (ص) خیبر الیهود ان یعملوها و یزرعوها و لهم شطر ما یخرج منها." (صحیح بخاری ‏76/2، کتاب المظالم)

ناوبری کتاب