صفحه ۳۴۱

4- در صحیحه محمد حلبی آمده است که گوید: از امام جعفرصادق (ع) درباره موقعیت زمین سواد سؤال شد، حضرت فرمود: "آن ملک همه مسلمانان است: کسانی که امروز هستند و کسانی که بعدا داخل اسلام می‎شوند و کسانی که هنوز آفریده نشده اند." عرض کردم: آیا می‎شود از دهقانان خرید؟ فرمود: "جایز نیست، مگر اینکه از آنان بخرد تا برای مسلمانان قرار بدهد، آنگاه اگر ولی امر مسلمین خواست آن را بگیرد می‎تواند." عرض کردم: اگر ولی امر از او گرفت چی ؟ فرمود: "اصل مالش را به او برمی گرداند، و زارع آنچه از غله را که مصرف کرده ملک خود اوست."روایات مستفیضه به روایاتی گفته می‎شود که از بیش از سه سند و طریق نقل شده، ولی به حد تواتر یعنی قطع و یقین نرسیده است. (مقرر)

چنانچه پیش از این یادآور شدیم مراد از "سواد" زمین عراق است. و ظاهرا مقصود از ذیل حدیث، صحیح نبودن خرید اصل زمین است؛ ولکن خریدن حقی که زارع در زمین از قبیل ساختمان یا سنگ چین یا غیر آن دارد، جایز است؛ و حداقل، حق اختصاص او را می‎توان خرید. و در این صورت حق مسلمانان به عهده او که خریده است منتقل می‎شود.

5- روایت ابی ربیع شامی به نقل از امام جعفرصادق (ع) که فرمودند: "چیزی از زمین سواد را نخر مگر آن که می‎خواهد بر ذمه اش مالیات باشد، همانا زمین سواد "فئ" است برای مسلمانان."ما رواه ابوداود فی السنن بسنده عن بشیر بن یسار: "ان رسول الله (ع) لما افاء الله علیه خیبر قسمها ستة و ثلاثین سهما جمع، فعزل للمسلمین الشطر ثمانیة عشر سهما یجمع کل سهم مأة، النبی (ع) معهم له سهم کسهم احدهم." (سنن ابی داود ‏143/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة .)

ناوبری کتاب