صفحه ۳۳۲

1- کلینی از عده ای از اصحاب ما، از احمد بن عیسی، از علی بن احمد بن اشیم، از صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر همگی روایت نموده که: "داستان کوفه و آنچه که از مالیات بر آن قرار داده شده بود و روش مردم کوفه را به یاد او (امام علی بن موسی الرضا(ع" آوردیم، حضرت فرمود: هر کس از روی رغبت اسلام آورد زمین او در دستش باقی می‎ماند و از آنچه که با آب آسمان و رودخانه آبیاری می‎شود یک دهم [به عنوان زکات ] گرفته می‎شود، و از آنچه که با دلو آبیاری می‎شود یک بیستم گرفته می‎شود، این در زمینهایی است که آباد کرده اند. و زمینهایی که آباد نکرده اند امام آنها را گرفته و به کسانی که آن را آباد کنند واگذار می‎کند و اصل این زمینها ملک مسلمانان است. و کسانی که آن را قبول می‎کنند از سهم خود باید یک دهم یا یک بیستم را بپردازند و در کمتر از پنج اوساق زکات نمی باشد.صحیح بخاری 193/2

و زمینی که با شمشیر گرفته می‎شود در اختیار امام بوده به هر کس که صلاح ببیند واگذار می‎کند، چنانکه رسول خدا(ص) با زمین خیبر چنین کرد، سیاه و سفید آن را واگذار کرد - یعنی زمینهای کشت و زرع و نخلستانهای آن را - فقهاء سنت گویند: واگذاری زمین کشت و نخلستان صلاح نمی باشد، در حالی که رسول خدا(ص) زمین خیبر را واگذار نمود. و کسانی که قبول می‎کنند غیر از پرداخت حق واگذاری زمین یک دهم یا یک بیستم در سهم خودشان احکام السلطانیه 146/ و بعد آن. زکات است.

و حضرت فرمود: اهل طائف اسلام آوردند و بر آنان یک دهم و یک بیستم قرار دادند، و پیامبر(ص) با جنگ داخل مکه شد و اهل آن در

ناوبری کتاب