صفحه ۳۳۱

ملزم می‎باشند و بر بیشتر از آن ملزم نیستند. 3 - زمینی که با جنگ گرفته شده، و این همان زمینی است که مسلمانان در آن اختلاف کرده اند؛ بعضی گویند: حکم این زمینها حکم غنیمت است، خمس آن داده و تقسیم می‎شود، یعنی چهار پنجم آن بین کسانی که آن را فتح کرده اند تقسیم می‎شود، و خمس آن برای کسانی است که خداوند - متعال - از آنان نام برده، و بعضی گویند: حکم این زمینها و نظر در آنها متوجه امام است، اگر دید که صلاح است آن را غنیمت قرار دهد چنین می‎کند آنگاه خمس آن را گرفته و بقیه را تقسیم می‎کند، چنانکه پیامبر(ص) با خیبر چنین کرد. و اگر صلاح در این دید که آن را فئ قرار دهد چنین نموده و دیگر خمس آن را نگرفته و تقسیم نمی کند ولکن وقف بر عامه مسلمین تا مادامی که باقی اند می‎گردد، چنانکه عمر با زمین سواد چنین کرد."تاریخ یعقوبی 129/2

13- باز ابوعبید در الاموال به سند خویش به نقل از زید بن اسلم از پدرش گوید:

"شنیدم عمر می‎گوید: اگر مردمی که در آینده می‎آیند نبودند، شهری نبود که فتح کنم مگر آنکه آن را تقسیم می‎کردم، چنانکه رسول خدا(ص) خیبر را تقسیم کرد."الاموال 86/

بخاری نیز آن را روایت کرده،الاموال 69/ به کتاب احکام السلطانیه ماوردی در بحث احکام زمینها رجوع نمائید.الاموال / 71

روایات وارده در مسأله و حکم خرید و فروش آن

روایاتی که درباره زمینهای فتح شده با جنگ و حکم خرید و فروش آنها وارد شده زیاد است، که برخی از آنها را یادآور می‎شویم:

ناوبری کتاب