صفحه ۳۳۰

"عمر بن خطاب، عمار بن یاسر را به عنوان امام جماعت و رئیس لشکر به سوی کوفه فرستاد، و عبدالله بن مسعود را به عنوان قاضی و والی بیت المال آنان، و عثمان بن حنیف را برای اندازه گیری مقدار مساحت زمین، سپس برای آن سه در هر روز یک گوسفند قرار داد. ابوعبید گوید: برای آنان در هر روز یک گوسفند قرار داد، نصف آن با چیزهایی که جدا می‎شود (جگر و شکمبه و...) برای عمار، و نصف دیگر برای آن دو، سپس عمر چنین گفت: روستایی را نمی بینم که هر روز گوسفندی از آن گرفته شود مگر اینکه به سرعت به سوی خرابی می‎رود..."الاموال 74/

مراد از چیزهایی که جدا می‎شود اعضائی مانند جگر سیاه و شکمبه و مانند آن است.

گفته شده: از این قصه استفاده می‎شود که عمار از آن دو نفر عیالوارتر بوده، لذا عمر برای او نصف گوسفند و اعضای جدا شدنی گوسفند را قرار داد.

ملاحظه می‎فرمائید که چگونه عمر یک گوسفند را بر اهل سه خانواده که نمایندگان هیأت حاکمه بر شهر بزرگی مثل کوفه و توابع آن بودند زیاد دانست. و بر شماست مقایسه این جریان با اسراف و تبذیرهایی که بسا در زمان ما در خانه حاکمان و ادارات آنان صورت می‎گیرد.

12- باز در کتاب الاموال آمده است:

"ابوعبید گوید: در روایات از رسول خدا(ص) و خلفاء بعد از ایشان یافتیم که زمینهایی که با جنگ فتح شده دارای سه حکم است: 1 - زمینی که اهل آن اسلام آورده اند، که عین زمین ملک آنان بوده و از محصول آن یک دهم را باید بپردازند و چیز دیگری بر آنان نیست. 2 - زمینی که از راه صلح به شرط پرداختن مالیات معلوم فتح شده است، پس آنان بر آنچه که شرط نموده اند

ناوبری کتاب