صفحه ۳۰۲

چنین آمده است:

"مردی را با نیزه زدم و او را کشتم، آنگاه رسول خدا(ص) لباس و سلاح او را به من بخشید."

و در بعضی آمده: "مردی را بستم و به او نیزه زدم و بر زمینش افکندم آنگاه لباس و سلاح او را گرفتم و پیامبر(ص) آن را به من بخشید." و در بعضی دیگر آمده: "روز جنگ موته عقیل بن ابی طالب با مردی جنگید، آنگاه پیامبر(ص) شمشیر و زره او را به عقیل بخشید." و در برخی دیگر است که بعد از اینکه عتبة بن ابی وقاص در جنگ احد پیشانی رسول خدا را مجروح کرد و دندان حضرت را با سنگ شکست، حاطب بن ابی بلتعه صحیح بخاری ‏197/2، کتاب الجهاد و السیر، باب من لم یخمس الاسلاب. گفت: "رفتم تا اینکه بر او چیره شدم و با شمشیر او را زدم و سر او را انداختم و از اسب پایین آمدم و سر و لباس و سلاح و اسب او را برداشتم و آنها را نزد پیامبر(ص) آوردم، حضرت آنها را به من برگرداند و برایم دعا نمود."

و غیر اینها از دیگر تعبیراتی که در روایات این باب وارد شده که دلالت دارد بر اینکه اعطاء سلب بخششی بوده از جانب پیامبر(ص) بعد از پیروزی بر دشمن.

با شناختی که پیدا نمودیم گوئیم: بحث در سلب در مسائل مختلفی واقع می‎شود که اجمالا به بعضی از آنها اشاره نموده و تفصیل آن را به کتابهایی که گسترده بحث نموده اند محول می‎کنیم.

ناوبری کتاب