صفحه ۳۰۱

یعنی روز جنگ حنین - فرمودند: هر کس کافری را بکشد لباس و سلاح او برای قاتل است. ابوطلحه در آن روز بیست مرد را کشت و سلب آنان را به غنیمت گرفت."صحیح مسلم ‏1370/3، کتاب الجهاد و سیر، باب 13، حدیث 1751

3- در صحیح مسلم به نقل از عبدالرحمن بن عوف مطالبی آمده که خلاصه آن چنین است:

"در روز جنگ بدر هنگامی که من در میان لشکر بودم در این وقت دو جوان از انصار که من در میان آنان واقع شده بودم، یکی از آنها به من اشاره کرد و گفت: ای عمو، ابوجهل را می‎شناسی ؟ گفتم: آری، با او چه کار داری ؟ گفت: مطلع شدم که به رسول خدا(ص) ناسزا می‎گوید. آن جوان دیگر هم به من اشاره کرد و مانند سخن جوان اولی را گفت. چیزی نگذشت که چشمم به ابوجهل افتاد، و گفتم: آیا نمی بینید؟ این همانی است که شما از او سؤال می‎کردید. آنگاه آن دو جلو رفتند و با شمشیر او را به قتل رساندند، سپس به جانب پیامبر(ص) رفته و خبر آن را به حضرت دادند، حضرت فرمود: کدام یک از شما او را به قتل رساند؟ هر یک از آن دو گفتند: من او را به قتل رساندم، پیامبر(ص) فرمودند: شمشیرهایتان را پاک کردید؟ گفتند: نه، حضرت نگاهی به هر دو شمشیر انداخت و فرمود: هر دو او را به قتل رسانده اید. و حکم کرد که سلب برای معاذین عمرو بن جموح باشد. و آن دو مرد معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء بودند."سنن بیهقی ‏306/6، کتاب قسم الفئ و الغنیمة، باب السلب للقاتل.

همین را بخاری در صحیح سنن ابی داود ‏65/2، کتاب الجهاد، باب فی السلب یعطی القاتل. و بیهقی در سنن صحیح مسلم ‏1372/3، کتاب الجهاد و السیر، باب 13، حدیث 1752. روایت کرده اند.

و در این باب بیهقی روایات زیادی را نقل نموده. در برخی از این روایات

ناوبری کتاب