صفحه ۲۹۹

جهت چهارم: سلب فی مرسلة حماد الطویلة : و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه. فان بقی بعد ذلک شئ اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله. (وسائل ‏365/6، باب 1 از ابواب الانفال، کتاب خمس، حدیث 4) (لباس و سلاح مقتول که به قاتل او می‎دهند)

[جریان تاریخی سلب:]

1- در سیره ابن هشام در رابطه با قصه جنگ حنین به نقل از ابن اسحاق از ابی قتاده مطالبی آمده که فشرده آن چنین است:

ناوبری کتاب