صفحه ۲۹۸

از تقسیم غنیمت است، نهایت امر اینکه مقدار رضخ از سهام کمتر است، پس با غیر خودش این تفاوت را دارد که خمس بر او مقدم است، چنانکه شهید در مسالک و روضه این را قوی دانسته و شاید اقوی هم همین باشد.

شهید در مسالک می‎گوید:

"مقدم بودن سلب (لباس و سلاح دشمن که به قاتل او می‎دهند) و قراردادها بر خمس غنیمت، مورد قبول است؛ به دلیل بیرون بودن اینها از اسم غنیمتی که خداوند - متعال - در آن بر اساس آیه شریفه (واعلموا انما غنمتم من شئ) خمس واجب نموده. و اما مقدم بودن رضخ (بخشش اندک) بر خمس روشن نیست، چون رضخ در حقیقت خود یک نحوه از تقسیم غنیمت است، نهایت امر اینکه مقدار رضخ از سهام کمتر است، و این نمی تواند مانع باشد. چنانکه کمتر بودن سهم پیاده از سهم سواره تأثیری در مقدم بودن خمس بر آن ندارد. و اطلاق اسم غنیمت بر مالی که به عنوان رضخ پرداخت می‎شود روشن است، پس حکم به وجوب خمس در رضخ قوی است."منتهی 923/2

ناوبری کتاب