صفحه ۲۸۸

3- و نیز در (مسأله 21) آمده است:

"زنان سهمی برای آنان نیست و فقط مقداری به آنان داده می‎شود، و همه فقهاء سنت همین را قائل اند بجز اوزاعی که گوید: برای زنان سهم می‎باشد. دلیل ما اجماع گروه شیعه است..."خلاف 338/2

4- و نیز در (مسأله 22) آمده است:

"برای کافران چون مسلمانان سهم نمی باشد چه به اذن امام جنگیده باشند یا به غیر اذن امام، اما اگر به اذن امام جنگ کرده اند امام اگر بخواهد می‎تواند مقدار کمی به آنان بدهد، و شافعی هم همین را قائل است، بجز اینکه می‎گوید: مقدار اندک به آنان داده می‎شود. و اوزاعی گوید: برای آنان همچون مسلمانان سهم می‎باشد. دلیل ما اجماع گروه شیعه است..."خلاف 334/2

5- در وسائل از حفص بن غیاث آمده است که گوید:

"بعضی از برادرانم به من نوشتند که از امام جعفرصادق (ع) درباره مسائلی چند از سیره سؤال نمایم، من هم به حضرت نامه نوشته و از حضرت سئوالاتی نمودم، در آن نامه یکی از سئوالاتم این بود که: مرا آگاه نما از حکم لشکری که وقتی در میدان جنگ به پیروزی رسیدند و غنیمت به دست آوردند لشکر دیگری قبل از برگشتن آنها به سرزمین اسلام به آنان ملحق می‎شوند، در حالی که لشکر الحاقی هیچ گونه برخوردی با دشمن نداشته اند، تا اینکه به اتفاق هم وارد سرزمین اسلام می‎شوند، آیا اینان با جنگجویان در غنیمت شریک می‎باشند؟ حضرت فرمودند: بلی."خلاف 335/2

ناوبری کتاب