صفحه ۲۸۵

2- روایت اسحاق بن عمار، از جعفر بن محمد، از پدرش که فرمود: "امیرالمؤمنین (ع) همواره برای سواره سه سهم و برای پیاده یک سهم قرار می‎داد."خلاف ‏336/2؛ و جواهر ‏201/21

صاحب وسائل گوید: شیخ طوسی این خبر را بر زیاد بودن اسبهای فرد سواره حمل کرده است.

3- روایت ابی البختری، از جعفر بن محمد، از پدرش که فرمود: "امیرالمؤمنین (ع) همواره برای سواره سه سهم، دو سهم برای اسبش و یک سهم هم برای خود او، و برای پیاده یک سهم قرار می‎داد."خبر مسعدة بن زیاد، عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن آبائه قال: کان رسول الله (ص) یجعل للفارس ثلاثة اسهم و للراجل سهما. (وسائل ‏79/11، باب 38 از ابواب جهاد العدو...حدیث 2)

تعبیر به ماضی استمراری در این سه روایت بر پیوسته بودن عمل دلالت دارد، و حمل روایات بر زیاد بودن اسبهای فرد سواره خلاف ظاهر است، مخصوصا با توجه به شکل تعبیر که ماضی استمراری است.خبر اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابیه: ان علیا(ع) کان یجعل للفارس ثلاثة اسهم و للراجل سهما. (وسائل ‏88/11، باب 42 از ابواب جهاد العدو...حدیث 2)

و احتمال دارد مراد مواردی است که قبل از جنگ از باب تشویق با اسب سواران چنین قراردادی بسته شده، نه اینکه تقسیم بعد از به دست آمدن غنیمت منظور باشد.

و نیز احتمال دارد که روایات حمل بر تقیه شود، چون این قول بین فقهاء سنت مشهور بوده و روایات آنان در این باره فراوان است، به سنن بیهقی مراجعه نمائید.خبر ابی البختری عن جعفر عن ابیه: ان علیا(ع) کان یسهم للفارس ثلاثة اسهم، سهمین لفرسه و سهما له، و یجعل للراجل سهما. (وسائل ‏89/11، باب 42 از ابواب جهاد العدو، حدیث 3)

ناوبری کتاب