صفحه ۲۸۴

5- و نیز در سنن بیهقی به نقل از ابن عمر آمده است که: "پیامبر(ص) در جنگ خیبر غنائم را تقسیم نمود، و برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم قرار داد."عن عوالی اللئالی عن النبی (ص): انه قسم فی النفل للفارس سهمین و للراجل سهما. (مستدرک الوسائل ‏261/2، باب 36 از ابواب جهاد العدو...حدیث 8)

لکن بیهقی سند دو حدیث فوق را تضعیف کرده است.

6- خبری که ابویوسف از ابن عباس درباره چگونگی تقسیم غنایم بدر توسط رسول خدا(ص) نقل کرده است که قبلا بیان شد.فی سنن البیهقی بسنده عن مجمع بن جاریة الانصاری فی حدیث طویل یذکر فیه تقسیم النبی (ص) غنائم خیبر علی اهل الحدیبیه قال: فاعطی الفارس سهمین و الراجل سهما. (سنن بیهقی ‏325/6. کتاب قسم الفی و الغنیمة، باب ما جاء فی سهم الراجل و الفارس).

7- در کتاب فئ از خلاف (مسأله 24) و در جواهر به نقل از مقداد است که گوید: "رسول خدا(ص) به من دو سهم داد، یک سهم برای خودم و یک سهم برای اسبم."سنن بیهقی بسنده عن ابن عمر: ان النبی (ص) قسم یوم خیبر للفارس سهمین و للراجل سهما. (سنن بیهقی ‏325/6، کتاب قسم الفئ و الغنیمة، باب ما جاء فی سهم الراجل و الفارس)

دلایل نظریه سوم:

اما بر قول دیگر (سواره سه سهم و پیاده یک سهم) روایاتی از شیعه و روایات زیادی هم از اهل سنت دلالت دارند که برخی از آنها را یادآور می‎شویم:

1- روایت مسعدة بن زیاد، از جعفر بن محمد، از پدرش، از پدرانش که فرمود: "رسول خدا(ص) همواره برای سواره سه سهم و برای پیاده یک سهم قرار می‎داد."خراج ابی یوسف 18/

صاحب وسائل گوید: این خبر بر زیاد بودن اسبهای فرد سواره حمل می‎شود.

ناوبری کتاب