صفحه ۲۸۳

صاحبان اسب در لشکری بودند که پیاده ها جلوتر از آنان با دشمن می‎جنگیدند و غنیمت به دست می‎آوردند، من چگونه می‎بایست بین آنان تقسیم کنم ؟ آیا نباید برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم قرار دهم ؟ در حالی که غنیمت را پیاده ها گرفته اند نه سواره ها..."جواهر ‏201/21

2- از دعائم الاسلام به نقل از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که فرمودند: "چهار پنجم غنیمت برای کسانی است که جنگ کرده اند، برای سواره دو سهم و پیاده یک سهم."خراج 18/

3- از عوالی اللئالی از پیامبر(ص) نقل شده است که: "حضرت غنیمت را تقسیم کردند، برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم قرار دادند."خبر حفص بن غیاث، عن ابی عبدالله (ع) انه سأله عن سریة کانوا فی سفینة فقاتلوا و غنموا و فیهم من معه الفرس و انما قاتلوهم فی السفینة و لم یرکب صاحب الفرس فرسه، کیف تقسم الغنیمة بینهم ؟ فقال: للفارس سهمان و للراجل سهم. قلت: و لم یرکبوا و لم یقاتلوا علی افراسهم ؟ قال: ارأیت لو کانوا فی عسکر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا کیف اقسم بینهم ؟ الم اجعل للفارس سهمین و للراجل سهما، و هم الذین غنموا دون الفرسان ؟ الحدیث. (وسائل ‏79/11، باب 38 از ابواب جهاد العدو...حدیث 1)

4- در سنن بیهقی به نقل از مجمع بن جاریه انصاری است که در یک حدیث طولانی چگونگی تقسیم پیامبر(ص) غنائم خیبر را بر اهل حدیبیه نقل نموده، چنین می‎گوید: "پیامبر(ص) به سواره دو سهم و به پیاده یک سهم داد."عن دعائم الاسلام عن امیرالمؤمنین (ع) انه قال: اربعة اخماس الغنیمة لمن قاتل علیها: للفارس سهمان و للراجل سهم. (مستدرک الوسائل ‏261/2، باب 36 از ابواب جهاد العدو...حدیث 4)

ناوبری کتاب