صفحه ۲۸۲

عبدالله، از ابی حازم برای ما روایت کرد که ابی حازم گفت: ابوذر غفاری برای ما نقل کرد که: من و برادرم همراه رسول خدا(ص) در جنگ حنین بودیم، حضرت برای ما شش سهم قرار داد؛ چهار سهم برای اسبهایمان و دو سهم برای خودمان، و ما شش سهم خود را در حنین به دو شتر جوان فروختیم.

ابویوسف گوید: ابوحنیفه فقیه پیشین می‎گفت: برای مرد یک سهم و برای اسب هم یک سهم است، و چنین می‎گفت: من حیوان را بر مرد مسلمان برتری نمی دهم، و دلیل می‎آورد به چیزی که از زکریا بن حارث از منذر بن ابی خمیصه همدانی که یکی از کارگزاران عمر بن خطاب در بخشهایی از شهر شام بود برای ما نقل کرد که او برای اسب یک سهم و برای مرد هم یک سهم قرار داده بود، آنگاه خبر این عمل او به عمر رسید، عمر بر او درود فرستاد و آن را اجازه داد، ابوحنیفه هم به این حدیث تمسک نموده و برای اسب یک سهم و برای مرد یک سهم قرار داده است..."شرایع ‏324/1 (= چاپ دیگر247/).

روایات مؤید نظر فقهای شیعه

روایاتی که بر قول مشهور بین فقهاء شیعه دلالت دارند:

1- "روایت حفص بن غیاث از امام جعفرصادق (ع) که از حضرت سؤال می‎کند درباره دسته ای از لشکر که در کشتی بوده و با دشمن می‎جنگند و غنیمت به دست می‎آورند و در میان آنان کسانی اند که با خود اسب دارند، و در همان کشتی با دشمن جنگیده اند و صاحب اسب هم سوار بر اسبش نشده، حال غنیمت چگونه بین آنان تقسیم می‎شود؟ حضرت فرمود: برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم، عرض کردم: آنها سوار بر اسب نشده اند و روی اسب با دشمن نجنگیده اند؟ حضرت فرمود: به نظر تو اگر

ناوبری کتاب