صفحه ۲۷۹

تقسیم می‎نمود، بعد از آن مردی با طناب محکمی که از مو بافته شده بود آمد و گفت: ای رسول خدا(ص)، این در میان غنیمتهایی بود که ما به دست آوردیم. حضرت فرمود: آیا شنیدی که بلال سه مرتبه ندا داد؟ گفت: بله، حضرت فرمود: چه چیز تو را مانع شد از اینکه آن را بیاوری ؟ آن شخص معذرت خواهی کرد، حضرت فرمود: اگر آن را روز قیامت هم بیاوری هرگز از تو قبول نخواهم کرد."و فی المستدرک عن العیاشی عن ابی طیار عن ابی عبدالله (ع) قال: یخرج خمس الغنیمة ثم یقسم اربعة اخماس علی من قاتل علی ذلک و ولیه. (مستدرک الوسائل ‏261/2، باب 36 از ابواب جهاد العدو...حدیث 2)

9- و نیز در سنن بیهقی به نقل از مردی از بلقین گوید: "در وادی القری به نزد پیامبر(ص) آمدم و - حضرت اسبش را در معرض فروش گذاشته بود - به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا(ص)، درباره غنیمت چه می‎فرمائید؟ فرمودند: خمس آن برای خداست و چهارپنجم دیگر برای لشگریان است، گفتم: آیا فردی از فرد دیگر نسبت به آن برتری داده نمی شود؟ حضرت فرمود: خیر، حتی آن تیری که از پهلویت بیرون می‎آوری تو به آن سزاوارتر از برادر مسلمانت نیستی."و فی المستدرک عن دعائم الاسلام عن ابی عبدالله (ع) انه قال: الغنیمة یقسم علی خمسة اخماس، فیقسم اربعة اخماس علی من قاتل علیها، و الخمس لنا اهل البیت. (مستدرک الوسائل ‏261/2، باب 36 از ابواب جهاد العدو... حدیث 3)

10- و نیز در سنن بیهقی "از ابن عباس درباره آیه شریفه "یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول" نقل می‎کند که گفت: انفال غنیمتهایی بود که به طور خالص برای رسول خدا(ص) بوده و چیزی از آن برای هیچ کس نبود، و

ناوبری کتاب