صفحه ۲۷۸

5- روایت عبدالله بن سنان به نقل از امام جعفرصادق (ع) که درباره غنیمت فرمودند: "خمس آن بیرون آورده می‎شود، و بقیه بین کسانی که بر آن جنگ نموده و مسلط گردیده اند تقسیم می‎شود؛ و اما فئ و انفال به طور خالص برای رسول خدا(ص) می‎باشد."صحیحة معاویة بن وهب قال: قلت لابی عبدالله (ع): السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم ؟ قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعة اخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. (وسائل ‏84/11، باب 41 از ابواب جهاد العدو...حدیث 1)

و مثل همین روایت در مستدرک به نقل از تفسیر عیاشی از عبدالله بن سنان آمده است.خبر هشام بن سالم عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن الغنیمة فقال: یخرج منها خمس لله و خمس للرسول، و ما بقی قسم بین من قاتل علیه و ولی ذلک . (وسائل ‏86/11، باب 41 از ابواب جهاد العدو...حدیث 5).

6- در مستدرک از دعائم الاسلام از امام جعفرصادق (ع) است که فرمودند: "خمس غنیمت بیرون آورده می‎شود، سپس چهارپنجم دیگر بین کسانی که بر آن جنگ نموده و مسلط گردیده اند تقسیم می‎شود."خبر عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) فی الغنیمة قال: یخرج منه الخمس و یقسم مابقی بین من قاتل علیه، و ولی ذلک، و اما الفئ و الانفال فهو خالص لرسول الله (ص). (وسائل ‏374/6، باب 2 از ابواب انفال... حدیث 3)

7- در مستدرک از دعائم الاسلام از امام جعفرصادق (ع) است که فرمودند: "غنیمت بر پنج قسمت تقسیم می‎شود، آنگاه چهارپنجم آن بین کسانی که بر آن جنگ کرده اند تقسیم می‎شود و یک پنجم آن برای ما اهل بیت است."مستدرک الوسائل ‏261/2، باب 36 از ابواب جهاد العدو...حدیث 1.

8- در سنن بیهقی از عبدالله بن عمرو است که گوید: "رسول خدا(ص) هر وقت غنیمتی به دست می‎آوردند به بلال فرمان می‎داد که در میان مردم جار بزند و آنان غنائم خود را می‎آوردند و حضرت خمس آن را برداشته و بقیه را

ناوبری کتاب