صفحه ۲۷۶

و خالد حذاء گوید: اختلافی نیست در اینکه پیامبر(ص) برای اسب دو سهم قرار داد و برای صاحبش یک سهم و برای پیاده یک سهم.

و از میان اسبان "هجین" آن اسبی است که پدرش عربی باشد و مادرش غیر عربی."خراج 18/

روایاتی که در تقسیم غنیمت وارد شده است

1- صحیحه ربعی بن عبدالله به نقل از امام جعفرصادق (ع) فرمودند: "هر گاه برای رسول خدا(ص) غنیمت می‎آوردند، گلچین آن را برمی داشت و آن برای حضرت بود، آنگاه بقیه را پنج قسمت می‎کرد و خمس آن را می‎گرفت و چهار قسمت دیگر را بین کسانی که بر آن جنگیده بودند تقسیم می‎نمود."نساء (4)11/

ظاهر صحیحه این است که عمل پیامبر(ص) بر همین استوار بوده و پیوسته چنین عمل می‎نمودند.

2- مرسله حماد از عبد صالح (موسی بن جعفر(ع" که فرمودند: "خمس از پنج چیز گرفته می‎شود: از غنائم و از غواصی در دریا و از گنجها و از معادن و از معدن نمک، که از همه این پنج صنف خمس گرفته می‎شود و در اختیار کسانی است که خداوند برای آنها قرار داده و چهارپنجم دیگر بین کسانی که بر آن جنگ نموده و مسلط گردیده اند تقسیم می‎شود...و بر امام است که با آن، همه احتیاجات و کمبودها را برطرف کند؛ از قبیل دادن به "مؤلفة قلوبهم" و غیر آن از دیگر احتیاجاتی که پیش می‎آید، پس اگر بعد از آن چیزی باقی ماند خمس آن را بیرون می‎آورد و بین اهلش تقسیم می‎کند و

ناوبری کتاب