صفحه ۲۷۵

عزوجل - در قرآن از آنان نام برده، و چهارپنجم آن هم بین سربازانی که آن را به دست آورده اند، چه آنها که حقوق می‎برند و چه غیر آنان، تقسیم می‎شود، برای سواره آنان سه سهم می‎باشد، دو سهم برای اسبش و یک سهم برای خودش، و برای پیاده یک سهم است بنابر آنچه که در احادیث و روایات آمده، و بعضی اسبان بر بعض دیگر برتری داده نمی شود..."نهایه 294/

5- در مغنی ابن قدامه بعد از سخن خرقی آمده است:

"چهار پنجم غنیمت برای کسانی است که حاضر در جنگ بوده اند، برای پیاده یک سهم و برای سواره سه سهم، مگر اینکه اسب سواره اسب ضعیف و عیب دار باشد، در آن صورت برای جنگجو دو سهم است، یک سهم برای او و یک سهم برای اسبش."

"علماء سنت اجماع دارند بر اینکه چهار پنجم غنیمت برای جنگجویان است، و از آیه شریفه "واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه" فهمیده می‎شود که چهارپنجم مال آنان است، چون آیه شریفه غنیمت را به غانمین نسبت داده، سپس یک سهم از آن را برای غیر آنان می‎گیرد و بقیه برای آنان می‎ماند، نظیر این آیه شریفه: و ورثه ابواه فلامه الثلث، و اگر تنها پدر و مادر از او ارث می‎برند برای مادر او یک سوم است.شرایع ‏320/1 - 324 (چاپ دیگر244/ - 248). (یعنی دوسوم بقیه برای پدر اوست.) و عمر گوید: غنیمت برای کسی است که در جنگ حاضر بوده.

و همه علماء سنت قائل اند که برای پیاده یک سهم و برای سواره سه سهم، و ابوحنیفه گوید: برای سواره دو سهم است، ولی یاران او با او مخالف بوده و موافق با دیگر علمایند، و از ابن عمر نقل شده که پیامبر(ص) برای سواره سه سهم قرار داد، یک سهم برای او و دو سهم برای اسبش، و این قول اجماعی است.

ناوبری کتاب